Skip to main content
Cvičme v rytme

Cvičme v rytme 

Ener­gic­ká dvo­ji­ce KoKo a LuLu a jejich sesta­va ze svě­to­vé sou­tě­že v Ame­ri­ce. Akro­ba­cie, žong­lo­vá­ní, tanec a visu­tá hrazda jsou nedíl­nou sou­čás­tí této novo­cir­ku­so­vé inscenace.

Ambi­ci­óz­ní LuLu stou­pá stá­le kupře­du ve svých výko­nech a dou­fá, že se jejich před­sta­ve­ní dosta­ne na mezi­ná­rod­ní vesmír­nou sou­těž, kte­rá se koná v roce 2033. KoKo má tro­chu jiný názor a svým zasně­ným pří­stu­pem si mnoh­dy z ambi­ci­óz­ní LuLu uta­hu­je. Koko nako­nec pod­leh­ne šar­mant­ní LuLu, kte­rá si ho omo­tá oko­lo sebe. Ost­rav­ské duo Bět­ka a Jin­d­ra vytvo­ři­lo pod tak­tov­kou spol­ku Cir­kus Tro­chu Jinak zábav­nou pou­lič­ní show pro celou rodi­nu, kte­rá vás při­mě­je bre­čet smíchy!

www.cirkusjinak.cz/co-delame/cvicme-v-rytme

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.