Skip to main content
Just Try It

Just Try It 

Víte o mezi­ná­rod­ním vzdě­lá­va­cím pro­jek­tu Edu­cati­on by Cir­cus – Vzdě­lá­vá­ní cirkusem?

Pokud ne, tak teď už ano! Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní „Just Try It“ pro ško­ly, kte­ré moti­vu­je děti k aktiv­ní­mu a kul­tur­ní­mu trá­ve­ní vol­né­ho času a pou­ka­zu­je na pre­ven­ci šika­ny ve ško­lách. Těšit se může­te na pro­fe­si­o­nál­ní čes­ké a island­ské akro­ba­ty spo­lu s ost­rav­skou Cir­cus teens aca­de­my. Chce­te vidět před­sta­ve­ní? Řek­ně­te o to ve své škole.

www.ebcirc.com

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.