Skip to main content
Erlend

Erlend 

Lyric­ká reflexe kul­tov­ní­ho Cizin­ce od A. Camuse zpra­co­va­ná v žán­ru fyzic­ké­ho diva­dla s vir­tu­óz­ní­mi akro­ba­tic­ký­mi prvky.

Samo­ta může jed­no­mu v hla­vě vytvo­řit svět úpl­ně odlou­če­ný od toho vněj­ší­ho. Hrdi­na balan­cu­je na kon­struk­tech vlast­ní­ho utr­pe­ní. Jeho bez­pro­střed­ní upřím­nost k sobě samé­mu mu nedo­vo­lu­je poro­zu­mět spo­leč­nos­ti. Blíz­kost rizi­ka mu dělá dob­ře i přes to, že z něj má strach. Nevě­ří v boha a málo co mu vlast­ně při­jde pod­stat­né. Je to cizi­nec uvnitř kaž­dé­ho z nás. Jme­nu­je se Erlend.

Tvůr­ci pro­jek­tu Erlend – Cizi­nec vyvi­nu­li ori­gi­nál­ní balanč­ní apa­rá­ty z čis­té­ho dře­va a kovu, jež podro­bu­jí pohy­bo­vé­mu a význa­mo­vé­mu výzku­mu, jehož výsle­dek zastřešu­je bez­pro­střed­ní emo­ce jed­no­ho akro­ba­ta a herce.

Per­for­mer: Jin­dřich Kopidol
Pro­duk­ce: Cir­kus tro­chu jinak, z.s.
Režie: Jan Jirák
Hud­ba: Johan Johančík

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.