Skip to main content
Expedice

Expedice 

Dvě odváž­né bada­tel­ky se vydá­va­jí pro­zkou­mat dosud neob­je­ve­né končiny.

Na jejich neleh­ké ces­tě jim pomá­há také čer­noš­ský domo­ro­dec, kte­rý je však stá­le hla­do­vý a jeho hlav­ní sna­hou je sníst ze zásob všech­ny sendvi­če. Divá­ci mají jedi­neč­nou šan­ci vydat se spo­leč­ně s tou­to legrač­ní tro­ji­cí dob­ro­dru­hů na inter­ak­tiv­ní pouť plnou ima­gi­na­ce a zába­vy, obje­vit spo­leč­ně s nimi nové kou­ty svě­ta, dobýt lid­stvu nová úze­mí, vzdě­lá­vat neci­vi­li­zo­va­né­ho domo­rod­ce ve sluš­né cho­vá­ní a pomoct bada­tel­kám vyse­kat se i z těch nej­hor­ších nástrah.

Mače­ty s sebou!

Tato pou­lič­ní show vznik­la z díl­ny Cir­ku­su tro­chu jinak a je pou­ta­vým vstu­pem klauni­é­ry do veřej­né­ho prostoru.

[widget­kit id=„123“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.