Skip to main content
Jan Jirák

Jan Jirák 

Per­for­mer a tvůr­ce Jan Jirák spo­leč­ně s cho­re­o­gra­f­kou a hereč­kou Eliš­kou Vavří­ko­vou hle­da­jí novou for­mu kom­bi­na­ce tra­dič­ní­ho umě­ní ekvi­lib­ris­ti­ky a moder­ní­ho fyzic­ké­ho diva­dla na moti­vy obra­zu Pla­ne­ta Země od význam­né­ho výtvar­ní­ka dneš­ní doby Micha­la Singera.

„Nased­ni na teč­ku a nech se unést …!” Teč­ka, kruh, atom, nebo snad ješ­tě men­ší čás­ti­ce. A těch je tolik. Tolik, že for­mu­jí něco vět­ší­ho, bez­vý­znam­né­ho, čeho když je nad­mí­ru, je to význam­né. Mole­ku­lár­ní a emo­ci­o­nál­ní vaz­by nás definují.
Nás, co žije­me v troj­roz­měr­ném svě­tě, mezi čtyř­mi stě­na­mi, v kost­ce, uvnitř a při tom mimo.
Rozum a tech­no­lo­gie nás objí­ma­jí hře­ji­vým, ale pev­ným stis­kem. Tlak se zvy­šu­je a tep­lo­ta stou­pá. Je čas se nechat pohl­tit Čtvr­tou Dimen­zí. Svla­žit se intu­i­cí, pre­na­tál­ním poci­tem, obrazem. 
Per­for­mer a tvůr­ce Jan Jirák spo­leč­ně s cho­re­o­gra­f­kou a hereč­kou Eliš­kou Vavří­ko­vou hle­da­jí novou for­mu kom­bi­na­ce tra­dič­ní­ho umě­ní ekvi­lib­ris­ti­ky a moder­ní­ho fyzic­ké­ho diva­dla na moti­vy obra­zu Pla­ne­ta Země od význam­né­ho výtvar­ní­ka dneš­ní doby Micha­la Singera. 

Před­sta­ve­ní IIII Dimen­ze je fúzí artis­tic­ké vir­tu­o­zi­ty s výtvar­ným umě­ním a ambi­ent­ní per­ku­siv­ní hud­bou zastře­še­ná kon­cep­tu­ál­ním rám­cem a diva­del­ní expre­sí. Na své si tak při­jde každý.

Autor & Per­for­mer: Jan Jirák
Režie a cho­re­o­gra­fie: Eliš­ka Vavříková
Scé­na: Michal Sin­ger & Jan Jirák
Svět­la: Jan Komárek
Hud­ba: Kryš­tof Krá­sa – Per­ku­se, vibrafon
Part­ne­ři pro­jek­tu: Gale­rie BUBEC, Pra­gue Hand­stand, Cir­kU­ff, CTJ Art Prod., HAMU

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.