Skip to main content
Juicy Lucy

Juicy Lucy 

Juicy Lucy je krás­ná akro­bat­ka z Izra­e­le, kte­rá se za pomo­ci své­ho asi­s­ten­ta Fran­cou­ze Jere­mie­ho a dob­ro­vol­ní­ků z pub­li­ka sna­ží o nej­lep­ší novo­cir­ku­so­vou show na svě­tě. Pove­de se jí to?

Jed­no je jas­né. Nebu­de nou­ze o vtip­né i vzru­šu­jí­cí cir­ku­so­vé momen­ty. Akro­ba­cie na spe­ci­ál­ně vyvi­nu­té sedm met­rů vyso­ké závěs­né kon­struk­ci je záru­kou skvě­lé­ho pou­lič­ní­ho vystou­pe­ní. Juicy Lucy, vlast­ním jmé­nem Einel Gury, je pro­fe­si­o­nál­ní uměl­ky­ně a artist­ka, kte­rá už přes 10 let vystu­pu­je po celém světě.

Juicy Lucy vystu­pu­je v krás­ném kor­ze­to­vém kos­tý­mu a prá­vem se stá­vá krás­kou fes­ti­va­lů. Ale neboj­te, její show se bude urči­tě líbit vám všem, nejen tatínkům.

www.juicylucy.co.il

[widget­kit id=„94“ name=„Juicy Lucy — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.