Skip to main content
Kate & Pasi – „italská domácnost po seversku“

Kate & Pasi – „italská domácnost po seversku“ 

Čeho vše­ho je schop­no lid­ské tělo, když zapo­jí­te tré­nink a vytr­va­lost? To nám ve svém před­sta­ve­ní o man­žel­ských peri­pe­ti­ích uká­že akro­ba­tic­ká dvo­ji­ce až z dale­ké­ho Finska.

Kate a Pasi nasbí­ra­li boha­té zku­še­nos­ti ve svě­tozná­mých cir­ku­sech zvuč­ných jmen a pak je jejich lás­ka a vášeň k silo­vé akro­ba­cii sved­la dohro­ma­dy a vytvo­ři­li doko­na­lý umě­lec­ký pár, kte­rý se sehrál v kaž­dém smě­ru, i když v diva­del­ní show „Suh­de“ to spí­še vypa­dá na ital­skou domác­nost. Zdat­ný Pasi si s křeh­kou Kate poha­zu­je jako by se nechu­me­li­lo, snou­be­ní žen­ské ele­gan­ce a muž­ské síly fun­gu­je doko­na­le. K dechbe­rou­cí­mu akro­ba­tic­ko-diva­del­ní­mu čís­lu potře­bu­jí jen oby­čej­né křes­lo, čty­ři ruce a čty­ři nohy. Prv­ní čes­ká pre­mi­é­ra před­sta­ve­ní „Suh­de“ vás zaru­če­ně ohromí.

Kate a Pasi vystu­po­va­li ve svě­tozná­mém „Cirque Elo­i­ze“ a při účas­ti na pro­slu­lém mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­le „Gol­den Karl“ se se svým před­sta­ve­ním „Suh­de“ umís­ti­li na úžas­ném dru­hém místě.

Před­sta­ve­ní uvá­dí­me za pod­po­ry měs­ta Helsinky

Před­sta­ve­ní je vhod­né pro děti i dospělé.

Cena:
dospě­lý 390 Kč / dítě a stu­dent 290 Kč
Dél­ka:
50 minut
Režie:
Kate Rep­po­nen, Pasi Nousi­a­i­nen, Anu Niemi
Cho­re­o­gra­fie:
Kate Rep­po­nen, Pasi Nousiainen
Kdy a kde:
11. červ­na 2017 v 19.00 hod., šapi­tó – Hlav­ní tří­da Poruba

www.kate-pasi.com

 Kou­pit vstupenku 

[widget­kit id=„42“ name=„Kate a Pasi — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.