Skip to main content
Konkurz

Konkurz 

Multi­žánro­vé před­sta­ve­ní zná­mé­ho ost­rav­ské­ho spol­ku Cir­kus tro­chu jinak, vás pro­střed­ky nové­ho cir­ku­su vtáh­ne do pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá během kon­kur­zu na záhad­né představení.

Bude­te moci nahléd­nout nejen do záku­li­sí artis­tů, taneč­ní­ků a dal­ších uměl­ců, ale divák zaži­je i magic­ký výlet do sou­kro­mé­ho živo­ta všech pro­ta­go­nis­tů. Zjis­tí­me tak, že ne vše je na prv­ní pohled tako­vé, jak se zdá… což se nako­nec uká­že i v poin­tě naše­ho pří­bě­hu. Před­sta­ve­ní KONKURZ je plné artis­tic­kých vystou­pe­ní, tan­ce, pohy­bo­vé­ho umě­ní, adre­na­li­nu a boje o své mís­to, ale i něhy a lás­ky. Vše je navíc dokres­le­no živou hudbou.

Cena:
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC): 150 Kč
Dospě­lí: 250 Kč 
Kdy:
Pátek 6. srp­na 2021 v 19.00

Kou­pit vstupenky

www.cirkusjinak.cz/co-delame/konkurz/

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„127“ name=„Konkurz – 2021 – galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.