Skip to main content
Mamalör

Mamalör 

Ost­rav­ská klezme­ro­vá kape­la Mama­lör vznik­la v roce 2005 pod názvem Nima Maler a za mís­to své­ho vzni­ku pova­žu­je ost­rav­skou industri­ál­ní čtvrť Vít­ko­vi­ce, kde konec­kon­ců ješ­tě před dru­hou svě­to­vou vál­kou žila vel­mi počet­ná židov­ská komu­ni­ta a na jejíž podo­bě se nesma­za­tel­ně pode­psa­li židov­ští prů­my­sl­ní­ci v čele s rodi­nou Rotschildů.

Hud­ba kape­ly je inspi­ro­vá­na klezmer­ský­mi melo­di­e­mi, pís­ně­mi potul­ných židov­ských hudeb­ní­ků z východ­ní Evro­py. Na svých vystou­pe­ních ale před­sta­vu­jí klezmer nejen v instru­men­tál­ní podo­bě, ale také, což je méně obvyk­lé, s vokál­ní slož­kou. Nástro­jo­vé obsa­ze­ní obvykle tvo­ří hous­le, har­mo­ni­ka, flét­na, kyta­ra a perkuse.

Mimo jiné sto­jí za zmín­ku kon­cert kape­ly v lon­dýn­ském klu­bu Jazz Café ve slav­né hudeb­ní čtvr­ti Cam­den Town, kde hrá­li jako před­ka­pe­la slav­ným hudeb­ní­kům Fran­ku Lon­do­no­vi a Emě Johnson.

Čle­no­vé kapely:
  • Tere­za Cisov­ská – zpěv
  • Tere­za Janeč­ko­vá — akordeon
  • Adéla Vác­la­ví­ko­vá — flét­na (příč­ná i zob­co­vá), zpěv
  • Jiří Machá­ček (kapel­ník) — hous­le, zpěv
  • Pavel Nowak – perkuse
  • Marek Cisov­ský — kytara
Cena:
zdar­ma
Dél­ka:
cca 60 minut
Kdy a kde:
9. červ­na 2017, čas a mís­to bude upřesněno

www.bandzone.cz/mamalor

[widget­kit id=„60“ name=„Mamalör — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.