Skip to main content
Motýlí svět

Motýlí svět 

Dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít.

Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl sehrá­vá svou důle­ži­tou roli v utvá­ře­ní cel­ko­vé rovnováhy.
Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, kte­ré je brá­nou do mini­a­tur­ní­ho svě­ta, kde i jabl­ko oži­je a kde umě­ní létat je krás­nou skutečností.

Křeh­kost, svo­bo­da a neko­neč­ný svět fan­ta­zie. Před­sta­ve­ní pro malé děti i vel­ké děti, tedy dospělé.

Tato per­for­man­ce vznik­la ve spo­lu­prá­ci ost­rav­ské pro­duk­ce „Cir­kus tro­chu jinak“ a praž­ské­ho tan­de­mu akro­ba­tů a tvůr­ců z Feel the Uni­ver­se Cir­cus Com­pa­ny. Hud­bu vytvo­řil mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta a býva­lý člen Pra­gue Jazzpho­nic Orchest­ra Tomáš Jirák.

Performerka/ Akro­bat­ka: Leo­na Macurová
Režie: Alž­bě­ta Tichá & Jan Jirák (Feel the Uni­ver­se Cir­cus Company)
Hud­ba: Tomáš Jirák

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.