Skip to main content
Omnivolant

Omnivolant 

Omni­vo­lant je němec­ké novo­cir­ku­so­vé sdru­že­ní, kte­ré má ve svém reper­toá­ru něko­lik růz­ných před­sta­ve­ní. Jejich „Café – show“, s kte­rou vystou­pí v Ost­ra­vě, je novým pro­jek­tem, ve kte­rém vystu­pu­jí dva artis­té a ori­gi­nál­ní rekvi­zi­tou je jim obyt­ný „vin­tage“ karavan.

Poe­tic­ky zpra­co­va­né artis­tic­ké před­sta­ve­ní o dvo­ji­ci zami­lo­va­ných kočov­ní­ků dopl­ňu­jí prv­ky akro­ba­cie, žong­lo­vá­ní a diva­dla. Divá­ci se krom netra­dič­ní­ho kul­tur­ní­ho zážit­ku dočka­jí i oprav­do­vé voňa­vé kávy. To už je skvě­lá nabíd­ka, ne? 

Před­sta­ve­ní „Cafe — show“ se usku­teč­ní díky pod­po­ře Čes­ko — němec­ké­ho fon­du budoucnosti.

Účin­ku­jí:
Julia Knaust, Nils Wollschläger
Režie:
Phi­lipp Harpain
Asi­s­tent režie:
Sara Spen­ne­mann

www.omnivolant.de

[widget­kit id=„82“ name=„Omnivolant — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.