Skip to main content
OnTheRoad

OnTheRoad 

Milá a zábav­ná pouť novo­cir­ku­so­vý­mi dis­ci­plí­na­mi, kte­rá pove­de k srd­ci jed­né akro­bat­ky i nejed­no­ho diváka.

Novo­cir­ku­so­vá insce­na­ce pro­po­ju­jí­cí akro­ba­cii s kome­di­ál­ním žánrem. Zábav­ný a záro­veň str­hu­jí­cí duel dvou riva­lů o pří­zeň jejich půvab­né vyvo­le­né Acro­Bet­ky. Během jejich spo­leč­né ces­ty sno­vým svě­tem nové­ho cir­ku­su pozná­te mno­ho dis­ci­plín, při kte­rých se vám bude tajit dech – chůze po laně, vzduš­ná akro­ba­cie (kruh, stra­ps, kost­ka), cyr whe­el, tanec a dal­ší. OnThe­Road úspěš­ně repre­zen­tu­je Čes­ko na zahra­nič­ních kul­tur­ních fes­ti­va­lech. Mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ra pro­běh­la v roce 2018 na diva­del­ním fes­ti­va­lu v řec­ké Soluni. Od té doby moh­li před­sta­ve­ní vidět divá­ci na mno­ha tuzem­ských kul­tur­ní akcích, ale také v Bel­gii, Bul­har­sku, Itá­lii, Pol­sku nebo na Slo­ven­sku. www.cirkusjinak.cz/co-delame/ontheroad

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.