Skip to main content
PanGottic dává žonglování nový rozměr

PanGottic dává žonglování nový rozměr 

Žong­lér­ská show plná humo­ru, kurá­že a ris­ko­vá­ní, ve kte­ré mla­dý kutil před­ve­de i zce­la nesku­teč­né kous­ky, ke kte­rým vyu­ži­je vlast­no­ruč­ně vyrá­bě­né nástro­je. To je Long shot PanGottica. 

Vše­stran­ný žong­lér z  Vel­ké Bri­tá­nie Pan­Got­tic ohro­mí nejen svý­mi cir­ku­so­vý­mi doved­nost­mi, ale vtáh­ne vás i do záku­li­sí vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní. Díky němu se při­po­jí­te k zába­vě plné humo­ru a kurá­že, kde náš mla­dý umě­lec bude zkou­šet i zce­la nemož­né kousky.

Před­sta­ve­ní je vymyš­le­no tak, aby nadchlo i ty, kte­ří se jinak umě­ní a diva­dlu vyhý­ba­jí oblou­kem. Napůl non­ver­bál­ní novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní a napůl pohled do toho, jak tako­vé před­sta­ve­ní vzni­ká, je ori­gi­nál­ním nápa­dem, kte­ré­mu budou skan­do­vat úpl­ně všich­ni! Nebo se bude­te scho­vá­vat za seda­dlem? Jas­né je, že vás to bude bavit.

Long shot je žong­lér­ská one man show, kte­rá sází na ino­va­ce a ris­ko­vá­ní. A uměl­cem vyro­be­né nástro­je může­te ovlá­dat i vy.

Cena:
Před­pro­dej Plná cena
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC) 120 Kč 140 Kč
Dospě­lí 150 Kč 170 Kč
Kdy:
Sobo­ta 8. červ­na 2019 v 19.30 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Nedě­le 9. červ­na 2019 v 17.30 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Kde:
Šapi­tó
Dél­ka:
60 minut
Režie:
Matt Pang

www.pangottic.com

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„109“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.