Skip to main content
PiTiPALDi in progress

PiTiPALDi in progress 

Uni­kát­ní street show plná kaska­dér­ských kousků.

Přijď­te zažít fas­ci­nu­jí­cí spo­je­ní cir­ku­so­vé­ho umě­ní a street per­for­man­ce v uni­kát­ním před­sta­ve­ní v podá­ní ost­rav­ské­ho dua PiTi­PAL­Di. Show plná akro­ba­cie, par­kou­ru a kaska­dér­ských kous­ků zved­nou hla­di­nu adre­na­li­nu divá­kům na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2024 na maxi­mum! BoCirk uvá­dí PiTi­PAL­Di in progress.

Vše­stran­ný par­kou­ris­ta Adam Holub s kole­gou Janem Vrbac­kým, her­cem a kaska­dé­rem, hle­da­jí mož­nos­ti a nalé­za­jí hra­ni­ce s cir­ku­so­vý­mi equi­p­men­ty a prv­ky, jako jsou tee­tr­bo­ard, par­kour chi­ne­se hoops, acro­ba­tic dan­ce a dal­ší kaska­dér­ské prv­ky. Jejich cílem je v roce 2024 uvést street per­form ACT ve spo­lu­prá­ci s lek­to­ry Janem Jirá­kem a Feli­xem and Phili.

Zda se uměl­cům poda­ří dosáh­nout až k samé hra­ni­ci fyzic­kých mož­nos­tí novo­cir­ku­so­vo­vých dis­ci­plín se jako prv­ní na svě­tě dozvě­dí fes­ti­va­lo­ví divá­ci. S kom­plet­ním před­sta­ve­ním, posklá­da­ným z jed­not­li­vých ske­čí, se ve svě­to­vé pre­mi­é­ře ost­ra­v­ští uměl­ci před­sta­ví na pod­zim roku 2024. Prv­ní z nich však duo před­ve­de prá­vě na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2024.

Ten­to pro­jekt je finanč­ně pod­po­řen z fon­du Národ­ní­ho plá­nu obno­vy a vzni­ká díky finanč­ní pod­po­ře Sta­tu­tár­ní­ho měs­to Ost­ra­vy a Morav­sko­slez­ské­ho kraje.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.