Skip to main content
Goršek – Šimon Pliska a Andrej Lyga

Goršek – Šimon Pliska a Andrej Lyga 

Dove­de­te si před­sta­vit být rok zavře­ný v jed­né míst­nos­ti s jed­ním člo­vě­kem? A dva roky? Deset let? Sto? Věč­nost? A co když je tím člo­vě­kem váš bra­tr? Toto téma je hlav­ním moti­vem tragi­ko­me­die, kte­rou sehra­jí stu­den­ti HAMU Šimon Plis­ka a Andrej Lyga.

Autor­ské před­sta­ve­ní stu­den­tů kated­ry non­ver­bál­ní­ho diva­dla HAMU Šimo­na Plis­ky a Andre­je Lygy vyprá­ví legen­du o dvou bra­t­rech z mýtic­ké Gor­šec­ké náhor­ní plo­ši­ny. Na fes­ti­va­lu CIRKULUM uvi­dí­te pět­a­čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vé před­sta­ve­ní pro dva her­ce a dvě mas­ky, kte­ré roze­hrá­vá na pro­sto­ru jed­né míst­nos­ti tragi­ko­me­dii plnou lás­ky a nená­vis­ti, kru­tos­ti a přá­tel­ství a pře­de­vším ponor­ko­vé nemoci.

Hlav­ní­mi inspi­rač­ní­mi pra­me­ny jsou slo­van­ská kul­tu­ra, exis­ten­ci­ál­ní lite­ra­tu­ra a absurd­ní dra­ma. Spo­leč­ně s auto­ry se může­te pono­řit do zkou­má­ní lid­ské psy­chi­ky v hra­nič­ních pod­mín­kách dlou­ho­tr­va­jí­cí­ho odlou­če­ní od světa.

Herec­ké obsa­ze­ní: Hra­jí- Šimon Plis­ka, Andrej Lyga

Režie, hud­ba: Wil­li­am Valerián

[widget­kit id=„89“ name=„Pliska-Lyga — 2018 — galerie“]

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.