Skip to main content
Svérázný Ugo Sanchez Jr. vystoupí na Cirkulum

Svérázný Ugo Sanchez Jr. vystoupí na Cirkulum 

Účes alá „vpře­du pár­ty, vza­du pár­ty „ není jedi­ná lehce šoku­jí­cí věc, kte­rá je Ugo­vi typic­ká. Jeho show s názvem Ugo wants to play je plná své­ráz­né­ho humo­ru a nudit se při ní urči­tě nebudete.

Nejde totiž o jen tak leda­ja­ký kon­cert, i když by se tak zpo­čát­ku moh­lo zdát. Nechce­me však dopře­du vše pro­zra­zo­vat, radě­ji se přijď­te sami pře­svěd­čit v pátek 9. červ­na večer. Jis­té však je, že Ugo svou „prá­ci“ zbož­ňu­je a nále­ži­tě si všech­nu tu pozor­nost, kte­rou na sebe str­há­vá, uží­vá. Prý už od malič­ka, kdy byl jako dese­ti­le­tý kluk zavo­lán her­cem na pódi­um, věděl, že to je přes­ně to, co chce jed­nou dělat. Ale­spoň tak to píše na svých webo­vých strán­kách, nicmé­ně dodá­vá, že 50 % je prav­da a zby­lých 50 % je fan­ta­zie, ta je ale pod­le něj taky rea­li­ta. Tak­že kdo ví, jak to celé bylo… A není to jedno?

www.ugosanchezjr.com

[widget­kit id=„47“ name=„Ugo San­chez — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.