Skip to main content
Theatro Oculus

Theatro Oculus 

Kou­zel­ný záži­tek a neče­ka­ná podí­va­ná, kte­rá vtáh­ne kaž­dé­ho, kdo si to bude přát.

Pře­nes­te se do taju­pl­né­ho svě­ta, kde na vás čeka­jí kou­zel­né oka­mži­ky plné pře­kva­pe­ní. Podí­va­ná pro celou rodi­nu, při kte­ré nic není nemož­né. Nad hla­va­mi divá­ků se ode­hrá­vá úžas­né před­sta­ve­ní s obří­mi nafu­ko­va­dly, kte­rým domi­nu­je heli­o­vý balon s lout­kou rybá­ře plu­jí­cí­ho na sto­le­té želvě. 

A na zemi je také spous­ta věcí k vidě­ní – barev­ný kalei­do­skop utvo­řen z novov­cir­ku­so­vých a stree­tar­to­vých mik­ro­per­for­man­cí, kte­ré se na kon­ci vel­ko­le­pé show pro­po­jí v obřím víru. Tak jen seď­te a vní­mej­te nový cir­kus v celé své kráse.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.