Skip to main content
Děti z Umcirkum

Děti z Umcirkum 

Mla­dí cir­ku­so­ví talen­ti z naší školy.

Poslá­ním UmCir­kum je pod­po­ro­vat roz­voj nad­šen­ců, uměl­ců i pro­fe­si­o­ná­lů v dis­ci­plí­nách nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla a sou­čas­ně popu­la­ri­zo­vat ten­to umě­lec­ký obor smě­rem k veřej­nos­ti. V této čás­ti pro­gra­mu se Vám před­sta­ví mla­dí talen­ti ze všech kur­zů UmCir­kum. Může­te se těšit na jak vystou­pe­ní našich nejmlad­ších z kur­zů Cir­ku­so­vé škol­ky, tak i dětí star­ších. K vidě­ní bude např. před­sta­ve­ní „Svět Mra­ven­ce“. „Bubbles“, „Sig­nál“ či „Stí­ny“ v podá­ní našich Teens.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.