Skip to main content
Witty Look

Witty Look 

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Japon­sko? Asij­ské nudle, samu­ra­jo­vé či sushi? A co tře­ba poně­kud své­ráz­ný styl komik­su man­ga? Ten se pro­mít­ne i do novo­cir­ku­so­vé show, kte­rou si bude­te moci vychut­nat na fes­ti­va­lu Cirkulum.

CHEEKY! & DAIKI se dali dohro­ma­dy, aby vytvo­ři­li zábav­nou show, kte­rá je ori­gi­nál­ním spo­je­ním komik­so­vé­ho svě­ta a pro­fe­si­o­nál­ní­ho vystou­pe­ní na obří jed­no­kol­ce. Po mno­ha úspě­ších v Japon­sku zača­li Wit­ty Look vystu­po­vat i ve svě­tě, kde se jim dosta­lo mno­ha ocenění.

Nech­te se zatáh­nout netra­dič­ní­ho asij­ské­ho sty­lu umění!

[widget­kit id=„96“ name=„Witty Look — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.