Skip to main content
Workshop – akrobacie na vertikálním laně

Workshop – akrobacie na vertikálním laně 

Jít opač­ným smě­rem, než půso­bí gra­vi­ta­ce, ale při­tom mít pocit leh­kos­ti. Nebo nao­pak vyu­žít při­taž­li­vost zem­skou k tomu, abychom nalez­li stav bez tíže. 

Vzduš­ná akro­ba­cie (na ver­ti­kál­ním laně) vyža­du­je nejen fyzic­kou zdat­nost, ale i pocho­pe­ní akti­va­ce správ­ných sva­lů ve správ­nou chví­li. Kouz­lo akro­ba­cie na ver­ti­kál­ním laně, kte­ré je nej­mi­ni­ma­lis­tič­těj­ší vzduš­ná dis­ci­plí­na, je v uzlech a v koor­di­na­ci těla s lanem.

Kde a jak zapojit/ zak­ti­vo­vat správ­né sva­ly ve visu či pří­ta­hu? Jak vyu­žít gra­vi­ta­ci k pro­ve­de­ní akro­ba­cie ve vzdu­chu? Jak vní­mat své tělo ve vzta­hu k objektu?

Na worksho­pu se zamě­ří­me na akti­va­ci a roze­hřá­tí těla, tah & vis, koor­di­na­ci pohy­bu ve vzdu­chu a vyu­ži­tí mrt­vé­ho bodu v sou­la­du se závěs­nou akro­ba­cií. Na kon­ci worksho­pu pro­po­jí­me všech­ny zís­ka­né kva­li­ty, kte­ré vyu­ži­je­me pro vzduš­nou improvizaci.

Cíl worksho­pu: Najít ces­tu k pohy­bu bez úsi­lí. Tzv. Limit­less Move­ment Flow

Po absol­vo­vá­ní taneč­ní kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­ter se Alž­bě­ta Tichá roz­hod­la věno­vat nové­mu cir­ku­su. Přes mani­pu­la­ci objek­tů, fyzic­ké diva­dlo a tanec se dosta­la k závěs­né akro­ba­cii na ver­ti­kál­ním laně, kte­rou dnes stu­du­je tře­tím rokem na uni­ver­zi­tě Codarts v Holand­sku. Vzduš­nou akro­ba­cii pro­po­ju­je s pohy­bem, diva­dlem a pozem­ní akrobacií.

Cena:
250 Kč/osoba (cel­kem jen 12 míst)
Kdy:
Sobo­ta 8. červ­na 2019 v 9.30 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Kde:
Šapi­tó
Dél­ka:
90 minut

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.