Skip to main content
Workshop – handstand a flexibility

Workshop – handstand a flexibility 

Kre­a­ti­vi­ta nemá hra­ni­ce. Sta­čí pozo­ro­vat věci z jiné per­spek­ti­vy a nové nápa­dy při­chá­ze­jí sami. I tako­vý efekt může mít tré­nink Hand­stands a flexibility. 

Co je vlast­ně flow? Proč se říká: „Dělá­me to srd­cem?“ A jak může náš psy­chic­ký stav ovliv­nit prá­ci s tělem?

Na worksho­pu se zamě­ří­me na fle­xi­bi­li­tu těla i mys­li, inver­zi (hand­stands), izo­la­ci a inte­gra­ci pohy­bů a pozem­ní akro­ba­cii. Tyto zku­še­nos­ti se na kon­ci lek­ce pro­po­jí v pohybově/taneční improvizaci.

Lek­tor worksho­pu Jan Jirák po dvou letech stu­dia na katedře fyzic­ké­ho diva­dla Aka­de­mie múzic­kých umě­ní absol­vo­val Aka­de­mii moder­ní­ho cir­ku­su v Koda­ni s hlav­ním zamě­ře­ním na balanč­ní tech­ni­ky (hand­stand, head­stand) a fle­xi­bi­li­tu. Dnes se zabý­vá expre­siv­ním pohy­bem a flow v pohy­bu, kte­rá je prá­vě pro­po­je­ním všech zku­še­nos­tí s Novým Cir­ku­sem, yogou, chi­ro­pra­xí, Bre­ak Dan­ce a Moder­ní Pantomimou.

Cena:
250 Kč/osoba (cel­kem jen 12 míst)
Kdy:
Nedě­le 9. červ­na 2019 v 9.00 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Kde:
Šapi­tó
Dél­ka:
90 minut

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.