Skip to main content
DREAM SHOW

DREAM SHOW 

Pozor, pozor! Nenech­te si ujít vel­ko­le­pé sobot­ní umě­lec­ké vystou­pe­ní před­ních akro­ba­tů spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak, při­zva­né­ho čes­ko – holand­ské­ho usku­pe­ní, kte­ré se věnu­je nové­mu cir­ku­su a němec­kých uměl­ců Altre­go, kte­ří spo­lu za pod­po­ry Čes­ko – němec­ké­ho fon­du budouc­nos­ti nacvi­či­li jedi­neč­ný pro­jekt vytvo­ře­ný spe­ci­ál­ně pro fes­ti­val Cirkulum.

Nechce­me moc pro­zra­zo­vat, a tak snad jen že jde o multi­žánro­vou show, kte­rá se bude ode­hrá­vat vět­ši­nu času ve vzdu­chu a pře­ne­se vás do sno­vé­ho svě­ta upro­střed Ost­ra­vy – Poruby.

Před­sta­ve­ní je čes­ko-němec­kým mul­ti-žán­ro­vým pro­jek­tem a uvá­dí­me jej za pod­po­ry Čes­ko-němec­ké­ho fon­du budoucnosti.

Dre­am show je nej­vý­še posa­ze­ným akro­ba­tic­kým pro­jek­tem v his­to­rii Morav­sko­slez­ské­ho kra­je. Akro­ba­té se budou vzná­šet v tři­ce­ti­me­t­ro­vé výšce!

Účin­ku­jí­cí: Alž­bě­ta Morav­co­vá, Leo­na Macu­ro­vá, Paul ven der Maat, Micha­e­la Aerial, Miss Eva Blue, Altre­go, Altre­gom a hosté.

www.cirkusjinak.cz

[widget­kit id=„72“ name=„Dream Show — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.