Skip to main content
Cirkulum - letecký podhled na areál

Osmý ročník festivalu Cirkulum opět rozžije Slezskoostravský hrad

Fes­ti­val se koná se od 5. do 9. červ­na a sli­bu­je neza­po­me­nu­tel­né chví­le plné novo­cir­ku­so­vé­ho umě­ní. Návštěv­ní­ci se mohou těšit na uměl­ce z celé­ho svě­ta, opu­lent­ní zahá­je­ní i novin­ky v podá­ní ost­rav­ských uměl­ců ve spo­lu­prá­ci s mezi­ná­rod­ní­mi novo­cir­ku­so­vý­mi celky.

V před­hra­dí zno­vu vyros­te nos­tal­gic­ká cir­ku­so­vá ves­nič­ka, kde mohou divá­ci nasá­vat pra­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru a vychut­ná­vat před­sta­ve­ní plné akro­ba­cie, diva­dla a dob­ré nála­dy. Pro­gram sli­bu­je nevšed­ní zážit­ky i nové umě­lec­ké dis­ci­plí­ny, stej­ně jako osvěd­če­né pro­fe­si­o­nál­ní cel­ky z celé­ho svě­ta. Letos popr­vé budou ve fes­ti­va­lo­vé ves­nič­ce stát tři šapitó.

Fin­ský diva­del­ní sou­bor Race Hor­se Com­pa­ny při­ve­ze show plnou akro­ba­cie, fyzic­ké­ho diva­dla i humo­ru. Akč­ní vystou­pe­ní Tat­tar­mos­sen obsa­hu­je prv­ky jako wall-tram­po­li­ne, tee­ter-board, cyr-whe­el a žong­lo­vá­ní. Špa­něl­ský sou­bor Cia Paki­Pa­ya, miláč­ci loň­ské­ho pub­li­ka fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, se v letoš­ním roce vra­cí s před­sta­ve­ním Toca Toc a opět sli­bu­je vel­ko­le­pou podí­va­nou. Show zís­ka­la oce­ně­ní poro­ty na fes­ti­va­lu Zir­ko­li­ka ve Špa­něl­sku za nej­lep­ší indo­o­ro­vé před­sta­ve­ní. Pro­běh­ne v mini šapi­tó s kapa­ci­tou šede­sát divá­ků. Švý­car­ské duo E1NZ nalá­ká divá­ky na večer plný šar­mant­ních akro­ba­tic­kých kous­ků a pře­ne­se je do paříž­ské­ho bistra.

Hlav­ní­mi hvězda­mi fes­ti­va­lu Cir­ku­lum jsou pak fran­couz­sko-ital­ští uměl­ci Cir­co Zoé se svým kou­zel­ným před­sta­ve­ním Dese­ran­ce. Návštěv­ní­ci se ocit­nou ve svě­tě plném úža­su a fan­ta­zie, kte­rý je vtáh­ne do nespou­ta­né­ho svě­ta emo­cí. Toto vizu­ál­ně půso­bi­vé před­sta­ve­ní, dopro­vá­ze­né inten­ziv­ní živou hud­bou, vznik­lo v roce 2022 a zís­ka­lo si srd­ce pub­li­ka na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu Win­ter­fest v Salcburku.

Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum nebu­de chy­bět ani hos­tov­ská com­pa­ny Cir­kus tro­chu jinak a bude mít pro divá­ky při­pra­ve­ných hned něko­lik novi­nek. „Náš spo­lek během fes­ti­va­lu Cir­ku­lum osla­ví plno­le­tost, v  Ost­ra­vě půso­bí­me již 18 let,“ říká Vác­lav Pokor­ný, prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak. „Za tu dobu jsme ušli pořád­ný kus ces­ty. Cítí­me, že je čas pro nové impul­zy, a pro­to zaklá­dá­me nové usku­pe­ní pod názvem BoCirk. Pod tou­to znač­kou bude­me naše­mu pub­li­ku pre­zen­to­vat zají­ma­vé pro­jek­ty, kte­ré čas­to vzni­ka­jí na mezi­ná­rod­ní úrovni.“

Divá­ci se na pre­zen­ta­ci nové­ho pro­jek­tu s mezi­ná­rod­ní účas­tí mohou těšit již během fes­ti­va­lu, vždyť prá­vě ohrom­ná show, kte­rá vznik­la v kopro­duk­ci se spo­leč­nos­tí Feel The Uni­ver­se Com­pa­ny, sdru­žu­jí­cí uměl­ce z něko­li­ka zemí, zahá­jí letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. „Pokud nám to poča­sí dovo­lí, nad valy před hra­dem se obje­ví hor­ko­vzduš­ný balón a divá­ci si budou moci v čes­ké pre­mi­é­ře vychut­nat opu­lent­ní a inter­ak­tiv­ní show plnou akro­ba­tů a živé hud­by,“ dodá­vá Vác­lav Pokorný.

V rám­ci nově vznik­lé plat­for­my BoCirk se v pro­sto­rách Komor­ní scé­ny Aré­na před­sta­ví také nová show Erlend – cizi­nec, kte­rá sli­bu­je bri­lant­ní sepě­tí vše­stran­né akro­ba­cie a živé hud­by v režii Jana Jirá­ka. Celo­ve­čer­ní sólo­vé před­sta­ve­ní akro­ba­ta Jin­dři­cha Kopi­do­la nabíd­ne neob­vyk­lé akro­ba­tic­ké prv­ky s ori­gi­nál­ní­mi balanč­ní­mi objek­ty dopro­vá­ze­né živou hud­bou. Tato vizu­ál­ně půso­bi­vá insce­na­ce je reflexí život­ních fází člo­vě­ka v neu­stá­lém hle­dá­ní rovnováhy.

BoCirk navíc popr­vé před­sta­ví svůj nový „work in pro­gress“ pro­jekt s názvem PiTi­PAL­Di. Ost­rav­ské duo Adam Holub, vše­stran­ný par­kou­ris­ta, a jeho kole­ga Jan Vrbac­ký, herec a kaska­dér, hle­da­jí a nalé­za­jí mož­nos­ti a hra­ni­ce s cir­ku­so­vý­mi equi­p­men­ty. Zda se jim poda­ří dosáh­nout až k samé hra­ni­ci se jako prv­ní na svě­tě dozvě­dí fes­ti­va­lo­ví diváci.

Boha­tý pro­gram v před­hra­dí zdar­ma pro všech­ny divá­ky obsa­hu­je vystou­pe­ní novo­cir­ku­so­vých uměl­ců z Maďar­ska, Itá­lie, Argen­ti­ny, Japon­ska a Čes­ké repub­li­ky. Návštěv­ní­ci nepři­jdou ani o divo­kou bal­kán­skou hudeb­ní show v podá­ní dvo­ji­ce dýdžejů MALALATA. Pro­gram neza­po­mí­ná ani na rodi­ny s dět­mi, tra­dič­ně bude při­pra­ve­no her­niš­tě, v šapi­tó bude pro­bí­hat výu­ka cir­ku­so­vých doved­nos­tí a pro nejmen­ší divá­ky je na pro­gra­mu také pohád­ka Motý­li svět nebo show Pop­py a Adél­ka. Po celou dobu bude k dis­po­zi­ci řec­ká taver­na a kavárna.

Dru­há vlna pro­de­je vstu­pe­nek byla spuš­tě­na 17. dub­na 2024. Před­pro­dej vstu­pe­nek pro­bí­há do kon­ce květ­na nebo do vypro­dá­ní a počet vstu­pe­nek na jed­not­li­vá před­sta­ve­ní je ome­zen. Vstu­pen­ky budou k dostá­ní tak­též na místě.

Fes­ti­val Cir­ku­lum 2024 však není pou­ze o cir­ku­so­vých vystou­pe­ních, ale také o setká­vá­ní lidí s lid­mi. Těší­me se na vás.

Ročník 2024

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.