Skip to main content
Cirkulum 2024 - letecký pohled na areál

Závěr festivalu Cirkulum: Oslnivá představení světových umělců a nadšení diváci

Letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu Cir­ku­lum se nesma­za­tel­ně zapsal do pamě­ti návštěv­ní­ků i účin­ku­jí­cích. Všech­na před­sta­ve­ní byla vypro­da­ná a nad­še­ní divá­ci si odnes­li neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Fes­ti­val při­ne­sl do Ost­ra­vy špič­ko­vá vystou­pe­ní novo­cir­ku­so­vých uměl­ců z celé­ho svě­ta a nabí­dl boha­tý pro­gram pro všech­ny věko­vé kategorie.

„Fes­ti­val Cir­ku­lum nám opět uká­zal, že cir­ku­so­vé umě­ní má v Ost­ra­vě své pev­né mís­to. Vidě­li jsme úžas­ná vystou­pe­ní, kte­rá nás roze­smá­la, doja­la i ohro­mi­la,“ říká prin­ci­pál fes­ti­va­lu Vác­lav Pokor­ný. „Léta­jí­cí Cita­de­la byla vrcho­lem fes­ti­va­lu a my jsme hrdí, že jsme moh­li být sou­čás­tí tako­vé­ho úžas­né­ho projektu.“

Létající Citadela: Klenot festivalu

Jed­ním z nej­vět­ších láka­del letoš­ní­ho fes­ti­va­lu byla beze­spo­ru pre­mi­é­ra Léta­jí­cí Cita­de­ly. Ten­to mezi­ná­rod­ní pro­jekt při­ne­sl do Ost­ra­vy jedi­neč­nou podí­va­nou, kdy akro­ba­té léta­li na hor­ko­vzduš­ném baló­nu za dopro­vo­du emo­tiv­ní živé hud­by. Prv­ní před­sta­ve­ní moh­li shléd­nout divá­ci 5. červ­na v rám­ci veřej­né gene­rál­ní zkouš­ky a dru­hé 7. červ­na při zápa­du slun­ce ve valech Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du. „Cítím, že Léta­jí­cí Cita­de­la je pro nás všech­ny vel­kou výzvou, a to s ohle­dem na nároč­nost pří­prav, tech­nic­kou slo­ži­tost a slou­če­ní všech účin­ku­jí­cích s tech­nic­kým a pod­půr­ným týmem,“ dodá­vá Pokor­ný. „Děku­je­me všem, kte­ří s námi sdí­le­li tyto magic­ké okamžiky.“

Vyprodaná představení a nadšení diváci

Návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu měli mož­nost vidět špič­ko­vé výko­ny uměl­ců z celé­ho svě­ta. Vystou­pe­ní jako Cir­co Zoé, Race Hor­se Com­pa­ny nebo Cia Paki Paya při­nes­la neo­pa­ko­va­tel­né zážit­ky. Ital­sko- fran­couz­ský sou­bor Cir­co Zoé při­ne­sl na scé­nu své mis­trov­ské dílo Dese­ran­ce, kte­ré je sku­teč­ným umě­lec­kým skvos­tem. Divá­ci sle­do­va­li toto před­sta­ve­ní se zata­je­ným dechem, fas­ci­no­vá­ni kom­bi­na­cí akro­ba­cie a hud­by, jež tvo­ří neo­by­čej­ný a dojem­ný zážitek.

Fin­ský sou­bor Race Hor­se Com­pa­ny uká­zal pří­běh malé­ho měs­ta, kte­ré zaži­lo neo­by­čej­ný den. Toto před­sta­ve­ní, plné akro­ba­tic­kých kous­ků a ino­va­tiv­ní­ho pří­stu­pu k nové­mu cir­ku­su, nabíd­lo divá­kům napí­na­vý, a záro­veň srd­ce­ryv­ný pohled na kaž­do­den­ní život a jeho neče­ka­né zvraty.

A Cia Paki Paya, špa­něl­ský sou­bor, při­ne­sl na fes­ti­val pří­běh plný humo­ru a emo­cí, kte­rý se točil kolem hou­pač­ky vzta­hů, kte­rou všich­ni divá­ci dob­ře zna­li. Jejich vystou­pe­ní spo­ji­lo prv­ky akro­ba­cie, diva­del­ní­ho umě­ní a kome­die, čímž vytvo­ři­li hra­vou a zábav­nou podí­va­nou, jež oslo­vi­la všech­ny gene­ra­ce diváků.

Bohatý doprovodný program

Fes­ti­val Cir­ku­lum nabí­dl také boha­tý dopro­vod­ný pro­gram zdar­ma pro děti i dospě­lé. V před­hra­dí Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du vznik­lo pódi­um, kte­ré hos­to­va­lo umě­lec­ká a hudeb­ní čís­la z celé­ho svě­ta. V her­ních zónách si moh­li návštěv­ní­ci vyzkou­šet růz­né cir­ku­so­vé doved­nos­ti nebo zaba­vit své hla­vy pro­střed­nic­tvím Her­niš­tě. Pub­li­kum mělo mož­nost obdi­vo­vat argen­tin­ské­ho show­ma­na Man­te­ca al Den­te, jehož cha­risma­tic­ké vystou­pe­ní plné humo­ru a ener­gie uchvá­ti­lo všech­ny pří­tom­né. Z Japon­ska při­je­lo duo Subi­mit, kte­ré svý­mi jedi­neč­ný­mi akro­ba­tic­ký­mi kous­ky a neu­vě­ři­tel­nou fle­xi­bi­li­tou nadchli všech­ny milov­ní­ky nové­ho cir­ku­su. A aby toho neby­lo málo, hudeb­ní scé­na zaži­la doslo­va bou­ři díky Mar­lon ban­da, jejichž ener­gic­ká a str­hu­jí­cí hudeb­ní smršť roz­tan­či­la kaž­dé­ho v pub­li­ku. V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu se před­sta­vi­lo mno­ho dal­ších uměl­ců, kte­ří bavi­li divá­ky od rána až do veče­ra. Ten­to pes­t­rý dopro­vod­ný pro­gram dodal fes­ti­va­lu Cir­ku­lum jedi­neč­nou atmo­sfé­ru plnou rados­ti, smí­chu a umě­lec­kých zážit­ků, a vytvo­řil neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek pro malé i velké.

Závěr festivalu

Posled­ní fes­ti­va­lo­vý den byl plný emo­cí. Návštěv­ní­ci měli posled­ní šan­ci vidět hvězdy jako Cir­co Zoé, fin­ské Race Hor­se Com­pa­ny nebo Cia Paki Paya. „Byl to úžas­ný závěr úžas­né­ho fes­ti­va­lu. Děku­je­me všem, kte­ří při­šli a sdí­le­li s námi tyto neza­po­me­nu­tel­né chví­le,“ uza­ví­rá Vác­lav Pokor­ný. Fes­ti­val Cir­ku­lum 2024 byl jedi­neč­nou osla­vou nové­ho cir­ku­su, kte­rá při­nes­la radost a nad­še­ní všem zúčast­ně­ným. Těší­me se na dal­ší roč­ník a na dal­ší neza­po­me­nu­tel­né zážitky.

Ročník 2024

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.