Skip to main content

Přijďte s námi prožít nezapomenutelné zážitky plné akrobacie, umění a humoru

Sed­mý roč­ník fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho umě­ní opět ovlád­ne Ost­ra­vu. Už podru­hé se svě­tozná­mí akro­ba­té před­sta­ví v kuli­sách Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du a také v jeho pod­hra­dí. CIRKULUM 2023 při­ne­se atmo­sfé­ru nefal­šo­va­né cir­ku­so­vé ves­ni­ce, divá­kům se bude tajit dech nad ris­kant­ní­mi a neo­pa­ko­va­tel­ný­mi kous­ky artistů.

Dora­zí nej­slav­něj­ší pro­va­zo­cho­dec svě­ta David Dimi­t­ri. Hlav­ní hvězda letoš­ní­ho fes­ti­va­lu CIRKULUM, akro­bat, kte­rý vystu­po­val v Cirque du Soleil. Při­je­de ze Švý­car­ska s vlast­ním před­sta­ve­ním L’Ho­m­me Cirque. „Jeho pro­va­zo­cho­dec­ké umě­ní je fan­tas­tic­ké. Bude se pohy­bo­vat vyso­ko nad hla­va­mi divá­ků, až se jim bude tajit dech. A to všech­no dělá David bez jiš­tě­ní,“ před­sta­vil nej­vět­ší tahák pro­gra­mu ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokorný.

Maji­te­lé vstu­pe­nek se mohou těšit i na vel­ko­le­pou podí­va­nou pří­mo v šapi­tó v podá­ní fran­couz­ské kočov­né com­pa­ny L’E­n­jo­li­ve­ur. „Je to vlast­ně poe­tic­ký pří­běh, kte­rým pro­vá­zí CAP nebo­li kapi­tán,“ nechtěl víc pro­zra­zo­vat prin­ci­pál fes­ti­va­lu CIRKULUM.

Svě­to­vý­mi cena­mi ověn­če­né před­sta­ve­ní s názvem Shake Shake Shake je dal­ší bom­bou v pro­gra­mu. V ryt­mu DISCO se před­ve­de špa­něl­ská tro­ji­ce Cia Paki Paya pří­mo v kuli­sách Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du. Sou­čás­tí před­sta­ve­ní bude i akro­ba­tic­ká dis­ci­plí­na Hands Fly­ing, kte­rá bude mít na CIRKULUM pre­mi­é­ru. „Ten pojem Hands Fly­ing vlast­ně ani nemá přes­ný čes­ký ekvi­va­lent. Řeklo by se „léta­jí­cí ruce“, ale ve sku­teč­nos­ti to jsou akro­ba­ti hla­vou dolů, kte­ří si ve vzdu­chu pře­ha­zu­jí svou kole­gy­ni,“ uve­dl Vác­lav Pokor­ný a pokra­čo­val: „Zní to oby­čej­ně­ji, než to vypa­dá. Je to veli­ce napí­na­vé a ener­gic­ké před­sta­ve­ní. Vět­ši­nou návštěv­ní­ci po shléd­nu­tí vůbec nechá­pou, jak to moh­li akro­ba­ti dokázat.“

Na před­sta­ve­ní těch­to akro­ba­tic­kých sou­bo­rů jsou vstu­pen­ky již v pro­de­ji.

V před­hra­dí je při­pra­ven boha­tý pro­gram zce­la ZDARMA.

Pro milov­ní­ky netra­dič­ních spor­tov­ních dis­ci­plín vystou­pí svě­tozná­mý irský fot­ba­lo­vý žong­lér Simon Llewellyn. Vene­zu­el­ské duo Zape­ro­co Cir­kus zase před­ve­de svou akro­ba­tic­kou show na per­ské tyči, plnou napě­tí i smíchu.

„Pokud pat­ří­te mezi bala­ton­ské rekre­an­ty, je prá­vě pro vás urče­no před­sta­ve­ní Bala­ton 1982. Pro hudeb­ní a taneč­ní nad­šen­ce jsme zase při­vez­li pro­gram až z Izra­e­le,“ uve­dl dal­ší body boha­té­ho pro­gra­mu ředi­tel fes­ti­va­lu a dodá­val „Akro­ba­tic­ké usku­pe­ní Asphalt The­a­t­re vám naser­ví­ru­je izra­el­ské hudeb­ní menu s názvem The Chef’s Orchestra.“

Ti nejmen­ší se mohou těšit na před­sta­ve­ní Leo­ny Macu­ro­vé Motý­lí svět, jež snou­bí krá­su a křeh­kost neko­neč­né fantazie.

Ani o pre­mi­é­ry nebu­de nou­ze! Ost­rav­ský „novo­cir­ku­so­vý“ sou­bor Cir­kus tro­chu jinak při­chá­zí se tře­mi novin­ka­mi. Prv­ní z nich nese název Čaro­děj­ka. „Jsou to tři veli­ce půvab­né sleč­ny čaro­děj­ky, a při­tom je kaž­dá z nich úpl­ně jiná. Co je pro­po­ju­je, to je akro­ba­cie, tanec a kouz­la,“ před­sta­vil prv­ní z vel­kých novi­nek pro­gra­mu principál.

Tou dru­hou je Sketch come­dy – akro­ba­tic­ká a taneč­ní show dvo­ji­ce David a Patrik. „Je to zase zalo­že­no na pří­bě­hu. Jeden je taneč­ník a dru­hý tako­vý baro­vý pova­leč, flá­kač, opi­lec. Ale samo­zřej­mě ho jen hra­je. Je to hod­ně zají­ma­vé před­sta­ve­ní, kte­ré bude divá­ky bavit“ popi­so­val Vác­lav Pokorný.

Tře­tí pre­mi­é­rou je pak před­sta­ve­ní Do my No. Sólo­vý pro­jekt pro­va­zo­chod­ce a ekvi­lib­ris­ty Jin­dři­cha Kopi­do­la. „Je to tako­vá, dá se říct, pohy­bo­vá labo­ra­toř. Něco na pome­zí fyzic­ké­ho diva­dla, nové­ho cir­ku­su a pan­to­mi­my. Jin­d­ra při svém vystou­pe­ní nezvyk­lým způ­so­bem vyu­ží­vá netra­dič­ní před­mě­ty jako dře­vě­né des­ky, bow­lin­go­vé kou­le nebo vál­ce. Hlav­ním téma­tem je ale balanc v růz­ných for­mách,“ poví­dal o tře­tí novin­ce prin­ci­pál fes­ti­va­lu CIRKULUM.

Na fes­ti­va­lu CIRKULUM 2023 také vystou­pí per­for­mer a tvůr­ce Jan Jirák spo­leč­ně s cho­re­o­gra­f­kou a hereč­kou Eliš­kou Vavří­ko­vou, kte­ří hle­da­jí novou for­mu spo­je­ní tra­dič­ní­ho umě­ní ekvi­lib­ris­ti­ky a moder­ní­ho fyzic­ké­ho diva­dla, inspi­ro­va­nou obra­zem Pla­ne­ta Země od význam­né­ho výtvar­ní­ka Micha­la Singera.

Pro děti a hra­vé návštěv­ní­ky bude v kuli­sách hra­du při­pra­ve­na scé­na s názvem HERNIŠTĚ, kde si můžou vyzkou­šet moto­ri­ku, postřeh, logi­ku nebo přes­nost. V před­hra­dí budou na všech­ny zájem­ce čekat cir­ku­so­vé díl­nič­ky ZKUS CIRKUS. „Tam si mohou všich­ni vyzkou­šet růz­né doved­nos­ti, tak říka­jíc z cir­ku­so­vé kuchy­ně,“ upřes­nil Vác­lav Pokorný.

Fes­ti­val CIRKULUM 2023 však není pou­ze o cir­ku­so­vých vystou­pe­ních, ale také o setká­vá­ní lidí s lid­mi. Těší­me se na vás.

Ročník 2023

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.