Skip to main content

Rok: 2018

Kupte si lístek v předprodeji, ušetříte

Chce­te mít jis­to­tu, že uvi­dí­te všech­ny hvězdy fes­ti­va­lu Cir­ku­lum? Kup­te si vstu­pen­ky už v před­pro­de­ji a bude­me mít i jis­to­tu, že výraz­ně ušetříte. V šapi­tó Silea a Die Buschs, v aule VŠB-TUO Lurrak....

The Fatt Matt Show

Slav­ný bavič a svě­to­běž­ník Matt Yates při­je­de až z dale­ké Aus­trá­lie, aby vás ohro­mil svou ori­gi­nál­ní show plnou zábav­ných, ris­kant­ních a bizar­ních ekvi­lib­ris­tic­kých kousků.

Silea

Vše­stran­ná Silea vás na svém pou­ťo­vém poní­ku vez­me na divo­kou ces­tu cir­ku­so­vým umě­ním. V jejím dechbe­rou­cím před­sta­ve­ní dojde na pro­va­zo­cho­dec­tví, kouz­la i poly­ká­ní žile­tek, to vše a mno­hem více. Nos­tal­gic­ká,...

Lurrak

Tak tohle inte­ri­é­ro­vé před­sta­ve­ní si nesmí­te nechat ujít! Bude­te si přát, aby nikdy neskon­či­lo. Lurrak je show o jed­né malé fab­ri­ce, kte­rá snou­bí hud­bu, cir­kus a divadlo. Všich­ni vystu­pu­jí­cí (a je jich...

Die Buschs

Pořád­ný kou­zel­nic­ký nářez plný humo­ru vás čeká v před­sta­ve­ní kome­di­ant­ské­ho dvou­ge­ne­rač­ní­ho dua Die Buschs z Německa. Během jejich svě­to­vě oce­ňo­va­né show se kadeř­ník učí létat, nádo­by mizí a orchestr...

Mr. Toons

Legen­da dán­ské­ho cir­ku­su Palle Bay Henrik­sen ali­as Mr. Toons při­chá­zí z Koda­ně na fes­ti­val Cir­ku­lum se svou ori­gi­nál­ní show pro celou rodi­nu. Ten­to šíle­ný show­man ohro­mil v roce 2012 jak pub­li­kum, tak poro­tu...

Hlavní třídu opanují loutky zvířat

Jen na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum může­te potkat vese­lé­ho slo­na, krás­nou žira­fu nebo moc­né­ho lva. Jejich nád­her­né lout­ky pro vás vystou­pí spo­leč­ně se svý­mi cvi­či­te­li, akro­ba­ty a dal­ší­mi uměl­ci a artis­ty...

Teatr Klinika Lalek

Tea­tr Kli­ni­ka Lalek je diva­del­ní sou­bor z Pol­ska, kte­rý se sna­ží o pokra­čo­vá­ní tra­di­ce kla­sic­ké­ho cir­ku­su avšak v novém, ino­va­tiv­ním sty­lu, respek­tu­jí­cím prá­va zvířat.

Krásná akrobatka se vznáší v oblacích

Krás­ná izra­el­ská akro­bat­ka Juicy Lucy a sedm met­rů vyso­ká závěs­ná kon­struk­ce. To je spo­leh­li­vý recept na špič­ko­vé novo­cir­ku­so­vé vystou­pe­ní plné adrenalinu.

Juicy Lucy

Juicy Lucy je krás­ná akro­bat­ka z Izra­e­le, kte­rá se za pomo­ci své­ho asi­s­ten­ta Fran­cou­ze Jere­mie­ho a dob­ro­vol­ní­ků z pub­li­ka sna­ží o nej­lep­ší novo­cir­ku­so­vou show na svě­tě. Pove­de se jí...

Retro karavan bude krásnou kulisou i hlavním programem

Kara­van může být skvě­lou kuli­sou pro akro­ba­cii, žong­lo­vá­ní a diva­dlo. Nevě­ří­te? Tak se přijď­te podí­vat na Cir­ku­lum, kde vás o tom pře­svěd­čí němeč­tí umělci.

Omnivolant

Omni­vo­lant je němec­ké novo­cir­ku­so­vé sdru­že­ní, kte­ré má ve svém reper­toá­ru něko­lik růz­ných před­sta­ve­ní. Jejich „Café – show“, s kte­rou vystou­pí v Ost­ra­vě, je novým pro­jek­tem, ve kte­rém vystu­pu­jí...

The Agro Clown dokáže rozproudit krev v žilách

Čer­ven, kte­rý bude v Porubě pat­řit fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2018, je sice ješ­tě dale­ko, ale věří­me, že se už nemů­že­te dočkat. A tak bychom vám rádi před­sta­vi­li prv­ní­ho vystupujícího.

The Agro Clown

Ženy oce­ní krá­su a šarm, muži humor a vtip. The Agro clown potě­ší oko a duši všech diváků.
  • 1
  • 2

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.