Skip to main content

Rok: 2018

Poděkování partnerům

Rádi bychom co nej­sr­deč­ně­ji podě­ko­va­li všem part­ne­rům, kte­ří pro­je­vi­li pří­zeň 3.ročníku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM a umož­ni­li svou pod­po­rou dosáh­nout jeho sou­čas­né...

CIRKULUM zahájí velkolepý průvod

Vele­vá­že­né pub­li­kum, při­stup­te blí­že!!! Nebo radě­ji úpl­ně nej­blí­že! Buď­te s námi u zahá­je­ní tře­tí­ho roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2018. Kde? Na scé­ně...

CIRKULUM nabídne i novocirkusové workshopy

Na fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM se může­te neje­nom poba­vit, ale i něco se nau­čit. Worksho­py se usku­teč­ní pří­mo v šapi­tó a jeden z nich pove­de jed­na z hvězd...

Unikátní show v japonském stylu

Zná­te japon­ský komiks man­ga? Pokud ano, víte aspoň tro­chu, co vás na před­sta­ve­ní Wit­ty Look čeká. Pokud ne, přijď­te to na fes­ti­val Cir­ku­lum zjistit. CHEEKY! & DAIKI vytvo­ři­li show, kte­rá vychá­zí z nej­lep­ších...

Witty Look

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Japon­sko? Asij­ské nudle, samu­ra­jo­vé či sushi? A co tře­ba poně­kud své­ráz­ný styl komik­su man­ga? Ten se pro­mít­ne i do novo­cir­ku­so­vé show, kte­rou si bude­te moci vychut­nat...

Když na Goršek přijde čerňava

Legen­du o dvou brat­řích na mýtic­ké Gor­šec­ké náhor­ní plo­ši­ně před­sta­ví talen­to­va­ní stu­den­ti HAMU Šimon Plis­ka a Andrej Lyga. Dva brat­ři zce­la odtr­že­ni od okol­ní­ho svě­ta. Spo­lu žijí v jed­né míst­nos­ti...

Goršek – Šimon Pliska a Andrej Lyga

Dove­de­te si před­sta­vit být rok zavře­ný v jed­né míst­nos­ti s jed­ním člo­vě­kem? A dva roky? Deset let? Sto? Věč­nost? A co když je tím člo­vě­kem váš bra­tr? Toto téma je hlav­ním moti­vem tragi­ko­me­die, kte­rou...

Krásná, energická a smyslná. To je AcroBetka

Domá­cí sou­bor Cir­kus tro­chu jinak bude repre­zen­to­vat i krás­ná Acro­Bet­ka. Její sólo­vé vystou­pe­ní nabíd­ne akro­ba­cii v kru­hu i kostce. Alž­bě­ta Morav­co­vá, kte­rá vystu­pu­je pod umě­lec­kým jmé­nem Acro­Bet­ka, se od dět­ství...

Maďarští muzikanti roztančí Hlavní třídu

  Když to na Hlav­ní tří­dě roz­ba­lí kape­la slo­že­ná z hor­ko­krev­ných Maďa­rů, může­te si být jis­tí, že nezů­sta­ne­te v kli­du. A The Mágusto­nes to roz­ba­lit oprav­du umí. Jsou Maďa­ři hor­ko­krev­ní?...

Poppy s Adélkou pobaví především děti

Dvě dlou­ho­le­té kama­rád­ky Pop­py a Adél­ka zaží­va­jí spous­tu zábav­ných dob­ro­druž­ství. A doká­žou do nich zapo­jit i vaše děti. Pop­py všech­no zná a všu­de byla, ale čas­to musí čelit poťouch­los­tem své kama­rád­ky...

Domácí soubor je OnTheRoad

Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum samo­zřej­mě nemů­že chy­bět ani domá­cí sou­bor Cir­kus tro­chu jinak. A ten­to­krát má pro vás při­pra­ve­nou novin­ku – show OnTheRoad. Obrov­ský úspěch skli­dil sou­bor Cir­kus tro­chu jinak v řec­ké...

OnTheRoad

OnThe­Road je nová pou­lič­ní akro­ba­tic­ká show ost­rav­ské spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak plná akro­ba­cie, při kte­ré se vám bude tajit dech. Uvi­dí­te nebo­jác­né­ho pro­va­zo­chod­ce Mar­ca, smy­sl­nou artist­ku na závěs­ném...

The Mágustones

Maďar­ská hor­ká krev před­ve­de svůj ener­gic­ký muzi­kant­ský um i na fes­ti­va­lu CIRKULUM. O Maďa­rech je zná­mo, že jsou to tem­pe­ra­ment­ní lidé, což v hud­bě urči­tě nemů­že být na škodu. Zdra­vé jádro kape­ly...

AcroBetka

Krás­ná, ener­gic­ká a smy­sl­ná. Tako­vá je Alž­bě­ta Morav­co­vá, kte­rá vystu­pu­je pod umě­lec­kým jmé­nem AcroBetka. Od dět­ství se věno­va­la gym­nasti­ce, kte­rá ji dopro­vá­zí celý život. A to pře­de­vším...

Zábavné spojení hudby a žonglování

Když se vokál­ní génius a vyni­ka­jí­cí muzi­kant Patrik Kee spo­jí s před­ním čes­kým žong­lé­rem Jura­jem, může­te čekat jedi­né – spous­tu zába­vy a nesku­teč­nou show.

Juraj a Patrik Kee

Ori­gi­nál­ní před­sta­ve­ní vznik­lo spo­je­ním dvou čes­kých uměl­ců, ačko­li se může zdát, že na míle žánro­vě vzdá­le­ných. Přijď­te se však pře­svěd­čit, jak krás­ně jim to spo­lu ladí. Patrik Kee je umě­lec a muzi­kant,...

Do světa magie a kouzel vás zavede Karel Pomahač

Potka­li jste někdy na uli­ci kou­zel­ní­ka, kte­rý umí sto­ko­ru­ny pro­mě­nit ve dvou­stov­ky a ty pak v pěti­se­tko­ru­no­vé ban­kov­ky? Pokud ne, tak přijď­te na fes­ti­val Cir­ku­lum, kde vám toto a spous­tu jiných...

Kouzelník Karel Pomahač

Pro­fe­si­o­nál­ní kou­zel­ník Karel Poma­hač vás vtáh­ne do svě­ta magie a kou­zel, jenž už nebu­de­te chtít nikdy opus­tit. One man show plná humo­ru zaru­če­ně nadchne celou rodinu. Jeho tri­ky jsou ori­gi­nál­ní, neu­vě­ři­tel­né...

Zrušení představení Mr. Toonse

Živý balon z Dán­ska Mr. Toons bohu­žel musel ze zdra­vot­ních důvo­dů svá před­sta­ve­ní na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum zru­šit. Pokud jste si už na jeho show kou­pi­li vstu­pen­ku, může­te ji buď vrá­tit, nebo vyu­žít náhrad­ní...

Mr. Toons na Cirkulum nepřijede, ale máme skvělou náhradu

Pokud jste se těši­li na skvě­lou show Mr. Toon­se, máme pro vás špat­nou zprá­vu. Dán­ská legen­da nové­ho cir­ku­su bohu­žel ze zdra­vot­ních důvo­dů muse­la před­sta­ve­ní v Ost­ra­vě zru­šit. A nemu­sí­te zou­fat,...

Lurraku budou Ostravané rozumět, říká režisér Adrián Schvarzstein

Pat­ří k nej­vět­ším osob­nos­tem svě­to­vé­ho nové­ho cir­ku­su. Rene­sanč­ní umě­lec Adri­án Schvar­s­tein se ved­le nové­ho cir­ku­su věnu­je i diva­dlu a hud­bě a po roce se opět před­sta­ví v Porubě na fes­ti­va­lu...

Nádherná show otce se synem

Otec a syn na jed­nom pódiu a nesku­teč­ně zábav­ná show plná magie a kou­zel. To je základ vystou­pe­ní němec­ké dvo­ji­ce, kte­rá vystu­pu­je pod názvem Die Busch. Tať­ka se synem se posta­ra­jí o to,...

Špičkový cirkus a divadlo v malé fabrice

Nej­lep­ší fot­ba­lo­vé týmy Evro­py se pra­vi­del­ně utká­va­jí v Lize mis­trů. Nový cir­kus podob­nou sou­těž nemá, ale kdy­by ji měl, nechy­bě­lo by v ní před­sta­ve­ní Lurrak. Tuhle show si pros­tě nesmí­te nechat ujít, půjde...

Do světa fantazie vás zaveze poník z kolotoče

Nej­vět­ší „one woman show“ na pla­ne­tě. Že to zní nabubře­le? Přijď­te se podí­vat na vystou­pe­ní talen­to­va­né uměl­ky­ně, kte­rá vystu­pu­je pod jmé­nem Silea, a uvi­dí­te, že toto ozna­če­ní není vůbec nadnesené. Silea...
  • 1
  • 2

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.