Skip to main content

Rok: 2023

Rodinné vstupné a festivalový pas

Při­pra­vi­li jsme pro vás fes­ti­va­lo­vý pas, kte­rý zahr­nu­je celo­den­ní vstup na všech­na pla­ce­ná před­sta­ve­ní. Užij­te si pořád­nou nálož cir­ku­so­vé­ho umě­ní s tím­to pasem, kte­rý vám umož­ní navští­vit 3 pla­ce­ná před­sta­ve­ní...

Čarokrásky

Tři čaro­děj­ky se navzá­jem zna­jí jako své boty. Haš­te­ří se, děla­jí si naschvá­ly, mají své dny a své mouchy. Ale když je potře­ba, vždy nako­nec spo­jí své síly, aby spo­leč­ně vytvo­ři­ly něco magic­ké­ho. Před­sta­ve­ní plné humo­ru a kouzel. Dél­ka:...

Erlend

Lyric­ká reflexe kul­tov­ní­ho Cizin­ce od A. Camuse zpra­co­va­ná v žán­ru fyzic­ké­ho diva­dla s vir­tu­óz­ní­mi akro­ba­tic­ký­mi prvky. Samo­ta může jed­no­mu v hla­vě vytvo­řit svět úpl­ně odlou­če­ný od toho vněj­ší­ho. Hrdi­na...

Theatro Oculus

Kou­zel­ný záži­tek a neče­ka­ná podí­va­ná, kte­rá vtáh­ne kaž­dé­ho, kdo si to bude přát.

Herniště

Vstup­te do Her­niš­tě a při­prav­te se na čas plný zába­vy! Kou­zel­né mís­to, na kte­rém bude­te pokou­šet svou moto­ri­ku, postřeh, logi­ku a přesnost. Kaž­dé sta­no­viš­tě před­sta­vu­je novou výzvu pro vaše doved­nos­tí a zruč­nost....

Zkus cirkus

Pro­buď­te své cir­ku­so­vé já a vyzkou­šej­te si, jak zábav­né a vzru­šu­jí­cí mohou být doved­nos­ti, jako je chůze po laně, žong­lo­vá­ní s míč­ky, krou­že­ní s hula hoo­pem, roz­tá­če­ní talí­řů a mno­ho dalších.  Pro­buď­te...

Jan Jirák

Per­for­mer a tvůr­ce Jan Jirák spo­leč­ně s cho­re­o­gra­f­kou a hereč­kou Eliš­kou Vavří­ko­vou hle­da­jí novou for­mu kom­bi­na­ce tra­dič­ní­ho umě­ní ekvi­lib­ris­ti­ky a moder­ní­ho fyzic­ké­ho diva­dla na moti­vy obra­zu...

Sketch comedy

Impro­vi­zač­ní taneč­ní a akro­ba­tic­ká per­for­man­ce v podá­ní drži­te­le Gui­nesso­va rekor­du ve sko­ku na jed­né ruce Davi­da Par­ga­če a pro­fe­si­o­nál­ní­ho taneč­ní­ka Patric­ka Ulmana.

Cirk Motion

Jsme par­tič­ka, jsme team, baví nás cir­kus, nebo­jí­me se pře­kra­čo­vat hranice. Tato mla­dá šes­ti­ce tré­nu­je v UmCir­kum – cen­t­rum nové­ho cir­ku­su v Ost­ra­vě, mají za sebou akro­ba­tic­ké worksho­py a sou­stře­dě­ní, maka­jí...

Motýlí svět

Dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl...

Balaton 1982

Vítej­te v roce 1982. Jeze­ro Bala­ton je rájem rekre­an­tů ze zemí Východ­ní­ho blo­ku a jeho vody mají být náhra­dou moře i oce­á­nu pro lidi ze soci­a­lis­tic­kých zemí.  Malý sati­ric­ký exkurz do uni­form­ní doby, hud­by...

Asphalt Theatre

The Chef’s Orchest­ra je pou­lič­ní hudeb­ní klauni­á­da v podá­ní vše­stran­ně nada­ných kucha­řů, jejichž menu tvo­ří hud­ba z růz­ných kou­tů světa. Uměl­ci jsou neu­stá­le v pohy­bu a vstu­pu­jí do inter­ak­cí s divá­ky,...

Zaperoco Circus

Námoř­nic­ké duo z Vene­zu­e­ly při­plu­je se svou akro­ba­tic­kou show plnou humo­ru, inter­ak­ce s divá­ky i napě­tí u těch nej­od­váž­něj­ších akro­ba­tic­kých kousků. Toto duo, kte­ré sklá­dá ze zná­mé­ho novo­cir­ku­so­vé­ho...

Wise Fools Circus Trio

Jedna má nos zabo­ře­ný v note­boo­ku, další má až pří­liš mno­ho ener­gie a třetí se sna­ží, aby vše fun­go­va­lo, ale neza­po­mí­ná při tom vypa­dat skvěle. Situ­a­ce se rych­le vyhro­tí, když tyto tři své­hla­vé osob­nos­ti děla­jí spo­leč­nou...

Cia Paki Paya

Cena­mi ověn­če­né novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní Shake Shake Shake je zábav­nou podí­va­nou v ryt­mu dis­co hudby. Show se z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá vyso­ko nad hla­va­mi divá­ků, pro­to­že v hlav­ní roli tu nevy­stu­pu­je jen...

Simon Llewellyn

Fot­ba­lis­ta nebo žong­lér? Svě­to­vě pro­slu­lá show irské­ho novo­cir­ku­so­vé­ho artis­ty se před­sta­ví na CIRKULUM! „We are the cham­pi­ons“ je povzná­še­jí­cí a inspi­ru­jí­cí cir­ku­so­vé diva­del­ní před­sta­ve­ní ze spor­tov­ní­ho pro­stře­dí....

Duo piú o meno

Humor­né novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní ital­sko – kolum­bij­ské dvo­ji­ce, kde hlav­ní roli hra­je akro­ba­cie a tem­pe­ra­ment­ní jiho­a­me­ric­ké rytmy.  Mar­cel a Ali­ce, dva klauni, jeden domi­nant­ní a přís­ný dru­hý...

L’Enjoliveur

Rač­te se nalo­dit na na palu­bu fran­couz­ské lodi, kde posád­ku tvo­ří novo­cir­ku­so­ví umělci! Cap je vel­ko­le­pé před­sta­ve­ní s námoř­nic­kou tema­ti­kou fran­couz­ské­ho putov­ní­ho sou­bo­ru L’Enjoliveur . Pod plach­tou cir­ku­so­vé­ho...

L’Homme Cirque The Show

Svě­to­vě oce­ňo­va­ný pro­va­zo­cho­dec a vete­rán pro­slu­lé­ho Cirque de Soleil zaví­tá i do Ostravy. Jeho vlast­ní pro­jekt L’Homme Cirque The Show, je vzru­šu­jí­cí cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, u kte­ré­ho bude­te tajit dech, i smí­chy...

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.