Skip to main content

Rok: 2017

Kouzelné klaunice

Uměl­ky­ně a artist­ky spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak, kte­ré si říka­jí Kou­zel­né klauni­ce a hra­jí pro­gram urče­ný dětem, vystou­pí na Cirkulum.

Křest šapitó a Ugo Sanchez Jr.

V pátek 9. červ­na v 21.00 hodin večer bude slav­nost­ně pokřtě­no cir­ku­so­vé šapi­tó, kte­ré spe­ci­ál­ně v rám­ci fes­ti­va­lu Cir­ku­lum vyros­te na Hlav­ní tří­dě v Porubě.

DREAM SHOW

Pozor, pozor! Nenech­te si ujít vel­ko­le­pé sobot­ní umě­lec­ké vystou­pe­ní před­ních akro­ba­tů spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak, při­zva­né­ho čes­ko – holand­ské­ho usku­pe­ní, kte­ré se věnu­je nové­mu cir­ku­su a němec­kých uměl­ců...

Altrego

Že jsou lout­ky nuda? Tak na to zapomeňte.

Altrego

Těš­te se na dře­vě­né­ho Otta, kte­rý se nebo­jí žád­né výzvy. V oprav­do­vém hor­ko­vzduš­ném baló­nu láme rekor­dy, při čemž mu pomá­ha­jí jeho všu­dypří­tomní body­gu­ar­di Vik­tor a Dirk.

Postavme spolu šapitó!

K cir­ku­su neod­mys­li­tel­ně pat­ří šapi­tó, my ho posta­ví­me upro­střed té nej­krás­něj­ší uli­ce v Ost­ra­vě – Porubě. Na „Lenin­ce“ vyros­te nová inte­ri­é­ro­vá scé­na fes­ti­va­lu, a to v šapi­tó o prů­mě­ru...

Jsi umělec každým coulem?

Sestav pan­to­mi­mic­ké před­sta­ve­ní, s kte­rým se „blej­sk­neš“ na pou­lič­ní scé­ně naše­ho festivalu.

Vystupuješ jako pouliční umělec?

Pokud se rád uka­zu­ješ a baví tě vystu­po­vat jako živá socha, zare­gis­truj se a staň se sou­čás­tí skvě­lé ban­dy uměl­ců na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­le nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho umění.

Artista na vysoké noze

Umě­lec Pao­lo Loc­ci vás vez­me vzhů­ru k výškám se svým čís­lem na čín­ské tyči.

Paolo Locci

Pao­lo Loc­ci je ital­ský umě­lec naro­ze­ný v Turí­ně, kde i vystu­do­val cir­ku­so­vou ško­lu, momen­tál­ně ces­tu­je po svě­tě a živí se jako umě­lec na vol­né noze a vy máte to štěs­tí, že ho může­te...

Argentinci „jedou“

Cia Ram­pan­te je duo, kte­ré na Cir­ku­lum bude zastu­po­vat Již­ní Ame­ri­ku, a to kon­krét­ně Argentinu.

Cia Rampante

V show argen­tin­ské­ho dua Cia Ram­pan­te toho bude k vidě­ní spousty.

Kreativní Evropa

Zdra­ví­me všech­ny pří­z­niv­ce fes­ti­va­lu Cir­ku­lum! Jako dal­ší novin­ku pro vás letos máme fes­ti­va­lo­vou scé­nu Kre­a­tiv­ní Evro­pa, o kte­rou roz­ší­ří­me náš festival.

Arlekin

Dar­ko Gjur­ci­nov­ski aka Arlekin je pro­fe­si­o­nál­ní žong­lér, klaun a pou­lič­ní umě­lec. Vystu­pu­je už od roku 1999 a je jed­ním z prv­ních make­don­ských žong­lé­rů vůbec.

Silák Mike

Dámy, ale i páno­vé, pozor! Až z dale­ké Kana­dy za námi při­je­de vel­ký sva­lo­vec a drži­tel Guin­nesso­va rekor­du Migh­ty Mike!

Mighty Mike

V rozkoš­ných, pru­ho­va­ných pán­ských plav­kách vám ten­to fešác­ký sva­lo­vec před­ve­de tri­ky nad, kte­rý­mi bude­te žasnout.

Výzva pro malíře

Malí­ři pozor! Chce­te se zapo­jit do dob­ro­čin­né akce v rám­ci fes­ti­va­lu Cirkulum?

Svérázný Ugo Sanchez Jr. vystoupí na Cirkulum

Účes alá „vpře­du pár­ty, vza­du pár­ty „ není jedi­ná lehce šoku­jí­cí věc, kte­rá je Ugo­vi typic­ká. Jeho show s názvem Ugo wants to play je plná své­ráz­né­ho humo­ru a nudit se při ní urči­tě nebudete.

Cirkus Jánošík nabyl nové podoby i jména!

Cir­kus Jáno­šík, jed­no z hlav­ních před­sta­ve­ní, kte­ré bude ode­hrá­no na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2017 začí­ná nabý­vat své finál­ní podoby.

Mamalör zahraje na Cirkulum

V pátek 9. červ­na 2017 večer vám na pou­lič­ní scé­ně fes­ti­va­lu Cir­ku­lum zahra­je ori­gi­nál­ní klezme­ro­vá kape­la z Ost­ra­vy – Mamalör.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.