Skip to main content

Rok: 2017

Akrobatické workshopy se těšily velkému zájmu

V rám­ci fes­ti­va­lu Cir­ku­lum jsme uspo­řá­da­li i worksho­py akro­ba­tic­kých dis­ci­plín, na kte­ré se při­hlá­si­lo vel­ké množ­ství zájemců.

Dream show nezkazilo ani proměnlivé počasí!

Dechbe­rou­cí pro­jekt Dre­am show, kte­rý byl pre­mi­é­ro­vě uve­den v sobo­tu večer na scé­ně Kre­a­tiv­ní Evro­pa, vytvo­ři­li před­ní akro­ba­té spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak spo­leč­ně s čes­ko-nizo­zem­ským umě­lec­kým tri­em,...

Stavba šapitó už začala

Pokud jste dnes pro­jíž­dě­li Hlav­ní tří­dou v Porubě, nebo pokud tam dokon­ce byd­lí­te, tak jste si urči­tě všimli, že zača­la stav­ba šapitó.

Chodci i cyklisté mohou na festivalu Cirkulum podpořit malé cirkusáky

Sta­čí cho­dit mezi jed­not­li­vý­mi fes­ti­va­lo­vý­mi scé­na­mi nebo tře­ba objet na kole kus Poru­by, kde se fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cir­ku­lum koná, a mít při­tom zapnu­tou apli­ka­ci EPP Pomá­hej pohy­bem. Body, kte­ré tak­to...

Poděkování Městskému obvodu Ostrava-Poruba

Rádi bychom podě­ko­va­li Měst­ské­mu obvo­du Ost­ra­va — Poru­ba  za to, že je s námi od počát­ku jako spo­lupo­řa­da­tel u zro­du toho­to úžas­né­ho festivalu. Bez význam­né finanč­ní, orga­ni­zač­ní i mate­ri­ál­ní...

Poděkování Auto Tichý s.r.o.

Děku­je­me pro­dej­ci Auto Tichý s.r.o.  za význam­nou finanč­ní pod­po­ru při orga­ni­za­ci 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum. Vozy Auto Tichý bude­te mít mož­nost vidět i pří­mo v mís­tě koná­ní fes­ti­va­lu, tedy...

Poděkování Poda a.s.

Vel­ké podě­ko­vá­ní pat­ří spo­leč­nos­ti PODA a.s., kte­rá se letos sta­la gene­rál­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, a kde bude mít i své záze­mí s názvem PODA vás baví. V jejich stán­ku se může­te těšit...

Poděkování Audiotéka.cz s.r.o.

Rádi bychom podě­ko­va­li spo­leč­nos­ti Audiotéka.cz s.r.o. za poskyt­nu­tou pod­po­ru a spo­lu­prá­ci na 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum. Pokud jste si zakou­pi­li vstu­pen­ku na jed­no z našich inte­ri­é­ro­vých před­sta­ve­ní,...

Poděkování Nadaci ČEZ

Děku­je­me naše­mu význam­né­mu part­ne­ro­vi Nada­ci ČEZ za finanč­ní pod­po­ru, díky níž jsme moh­li vytvo­řit scé­nu ČEZ FAMILY PARK, kte­rá před­sta­ví boha­tý pro­gram pro rodi­ny s dětmi. Krom před­sta­ve­ní začí­na­jí­cích a mla­dých...

Poděkování Moravskoslezskému kraji

Vel­ké podě­ko­vá­ní dlu­ží­me Morav­sko­slez­ské­mu kra­ji v čele s hejtma­nem prof. Ing. Ivo Von­d­rá­kem, CSc., za poskyt­nu­tí finanč­ní pod­po­ry a zášti­ty nad koná­ním 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cirkulum.

Poděkování Evropské komisi

Moc děku­je­me Evrop­ské komi­si za pod­po­ru, bez níž by nevznik­la nová scé­na Kre­a­tiv­ní Evro­pa, na kte­ré se před­sta­ví pře­váž­ně začí­na­jí­cí uměl­ci vše­ho druhu.

Rozhovor s hejtmanem MS kraje – panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc.

Proč si pod­le Vás fes­ti­val Cir­ku­lum zaslou­ží pod­po­ru MS kraje? „Fes­ti­val bude urči­tě, stej­ně jako loni, skvě­lou podí­va­nou, kdy si kaž­dý účast­ník může najít „to svo­je.“ Navíc — porub­ská Hlav­ní tří­da je oje­di­ně­lá...

Duo Comic Casa – „rozverná komedie“

Dvo­ji­ce švý­car­ských uměl­ců, kte­ří jsou part­ne­ry jak v osob­ním, tak pro­fes­ním živo­tě. A jde vidět, že jim to šla­pe po všech stránkách.

Nový cirkus: YOUNÁK

Nenech­te si ujít čes­kou pre­mi­é­ru napros­to jedi­neč­né­ho zpra­co­vá­ní slo­ven­ské legen­dy o zboj­ní­ko­vi Jáno­ší­ko­vi, kte­rou pod dohle­dem reno­mo­va­né­ho reži­sé­ra Adri­á­na Schvar­s­tei­na při­pra­vi­li uměl­ci vše­ho dru­hu...

Kate & Pasi – „italská domácnost po seversku“

Čeho vše­ho je schop­no lid­ské tělo, když zapo­jí­te tré­nink a vytr­va­lost? To nám ve svém před­sta­ve­ní o man­žel­ských peri­pe­ti­ích uká­že akro­ba­tic­ká dvo­ji­ce až z dale­ké­ho Finska.

Gogol & Mäx – „koncert bez hranic“

Už jste se někdy smá­li tak, že jste se za bři­cho popa­da­li? Že ne? Tak to jste asi ješ­tě nevi­dě­li před­sta­ve­ní „Humor in kon­cert“, jehož název už napo­ví­dá, o čem v něm asi běží.

Akrobatiko

Těš­te se na poe­tic­ky zpra­co­va­ný pří­běh plný nád­her­ných kos­tý­mu a akro­ba­tic­kých prv­ků, kte­ré před­ve­dou uměl­ci z ost­rav­ské­ho sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak.

Swing night

Pro všech­ny pří­z­niv­ce tan­ce máme při­pra­ven skvě­lý záži­tek na sobot­ní večer. Přijď­te se nau­čit swing za pou­hých 30 min, zdar­ma a v uni­kát­ním pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapitó.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.