Skip to main content

Rok: 2017

Mamalör

Ost­rav­ská klezme­ro­vá kape­la Mama­lör vznik­la v roce 2005 pod názvem Nima Maler a za mís­to své­ho vzni­ku pova­žu­je ost­rav­skou industri­ál­ní čtvrť Vít­ko­vi­ce, kde konec­kon­ců ješ­tě před dru­hou svě­to­vou vál­kou žila vel­mi...

Gogol & Mäx v Aule VŠB-TU

Před­sta­ve­ní němec­kých hvězd Gogo­la & Mäxe – Humor in con­cert, kte­ré bude ode­hrá­no v sobo­tu 10. červ­na 2016 v 19.00 hodin, se z tech­nic­kých důvo­dů pře­sou­vá z cir­ku­so­vé­ho šapi­tó do vět­ší­ho...

Hledáme umělce!

Zdra­ví­me uměl­ce, kej­klí­ře, hudeb­ní­ky, žong­lé­ry, pro­va­zo­chod­ce, artis­ty, klau­ny, krás­né taneč­ni­ce, taneč­ní­ky, lout­ko­her­ce, mimy, ochot­ní­ky a buske­ry z celé Evropy!

A je to tady!

Prá­vě teď si může­te zakou­pit vstu­pen­ky na Vámi vybra­ná před­sta­ve­ní zahra­nič­ních hvězd, a to buď­to onli­ne na našich strán­kách, nebo v infor­mač­ním a kul­tur­ním cen­t­ru Poru­ba. Tak­že nevá­hej­te...

Workshop hand balancing

Workshop hand balan­cin­gu v úžas­ném pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapi­tó. Workshop je určen všem zájem­cům o tuto novo­cir­ku­so­vou dis­ci­plí­nu a bude veden zku­še­ný­mi lek­to­ry z Holand­ska a Čes­ka, kte­ří nyní...

Workshop šála

Workshop akro­ba­cie na šále se usku­teč­ní ve vel­kém cir­ku­so­vém šapi­tó pod vede­ním zku­še­ných uměl­ců z Holand­ska a Čes­ka, kte­ří půso­bí prá­vě v Nizozemsku.

Kaczi

Vystou­pe­ní mla­dé ost­rav­ské vychá­ze­jí­cí hvězdy plné svě­ží ener­gie s uni­kát­ním aranž­má, kte­ré si oblí­bí širo­ká veřejnost.

Nightmare show

Nech­te na sebe dých­nout atmo­sfé­ru sta­rých cir­ku­so­vých manéží a setmě­lých kabaretů.

Petra Göbelová

Pet­ra Göbe­lo­vá je mla­dá pís­nič­kář­ka. Naro­di­la se v Ost­ra­vě a na brněn­ské JAMU vystu­do­va­la obor Jevišt­ní technologie. 

Kristýna Lištiaková & Band

Kris­tý­na Liš­ti­a­ko­vá & Band je ost­rav­ský hudeb­ní pro­jekt, ve kte­rém žánr původ­ní autor­ské tvor­by nej­lé­pe vysti­hu­jí pop a folk, s inspi­ra­cí a vli­vem jaz­zu i blu­es, kam zapa­da­jí...

Poppy

POPPY je hvězda, kte­rá se nezdá!

Skříňáci

Autor­ská insce­na­ce Ane­ty Čer­ve­né a Voj­tě­cha Hříb­ka, absol­ven­tů Ate­li­é­ru fyzic­ké­ho diva­dla na JAMU, vyprá­ví o tom, jak si kaž­dý vytvá­ří­me svůj svět, ale nikdy v něm nechce­me být sami.

Písničkář Michal Horák

Michal Horák zpí­vá vlast­ní sklad­by a dopro­vá­zí se na kyta­ru a fou­ka­cí har­mo­ni­ku, stage pia­no a v posled­ní době i na heligonku.

Písničkářka Tereza Marečková

Mla­dá a začí­na­jí­cí, ale vel­mi naděj­ná zpě­vač­ka, uku­le­list­ka, kla­ví­rist­ka a skla­da­tel­ka Tere­za Mareč­ko­vá z Brna.

Angry Clowns

Ang­ry Clowns vyu­ží­va­jí kon­cep­tu kla­sic­ké­ho cir­ku­su jako ově­ře­né for­my, kte­rá při­ná­ší cir­ku­so­vou zába­vu v její čis­té podo­bě, avšak inspi­ru­jí se novým cir­ku­sem a nový­mi stá­le se roz­ví­je­jí­cí­mi mož­nost­mi...

CirkophoniX

Cir­ko­pho­niX je prv­ní cir­ku­so­vá kape­la v ČR!

Parkour Hope Movement

Par­kou­ris­ti z Ost­rav­ska, kte­ří si říka­jí Hope Move­ment před­ve­dou neu­vě­ři­tel­né kous­ky, z kte­rých se vám bude tajit dech.

Provazochodec

Pro­va­zo­chod­ci vždy pat­ři­li a budou pat­řit k tomu nej­lep­ší­mu, co může nabíd­nout vrcho­lo­vá show.

Italská domácnost po seversku

Je nača­se vám před­sta­vit dal­ší z našich úžas­ných hvězd, kte­ré se před­sta­ví letos v červ­nu na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum a jsou jimi uměl­ci až z dale­ké­ho chlad­né­ho Finska.

Beach boy

Jak trá­ví svůj vol­ný čas surfaři?

CirKus-Kus – NEZABUDU

Neza­bu­du je multi­žán­ro­vým dílem, kte­ré spo­ju­je fyzic­ké a vizu­ál­ní diva­dlo, pra­cu­je s prv­ky nové­ho cir­ku­su, vzduš­né akro­ba­cie, masek, tan­ce, růz­nych pohy­bo­vých umě­ní a zpěvu.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.